Innovatiesubsidies Sociaal Domein

Verkenning van innovatiesubsidies

Tal van gemeenten en provincies in Nederland stimuleren via subsidie vernieuwend initiatief in het sociaal domein. Een rondgang langs alle gemeenten en provincies van Nederland leert dat er 36 zijn die zelfs een aparte regeling voor innovatiesubsidies hebben opgezet. Inhoudelijk verschillen de regelingen qua voorwaarden, maximale bijdrage en extra ondersteuning, maar bij allemaal zit er de wens onder om initiatief vanuit de lokale samenleving te stimuleren in de hoop dat daar verrassende, duurzame en schaalbare ideeën, concepten, producten en/of diensten tussen zitten.

Wat hopen de subsidiegevers daarmee te bereiken? Wat zijn de ervaringen met de uitvoer van die regelingen? Waar zitten de verbeterpunten? Dat zijn vragen die aan het bod komen in het verkennend onderzoek ‘Innovatiesubsidies Sociaal Domein’.

De eindresultaten zijn in september 2019 verschenen, en in de zijkolom te downloaden. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van Universiteit Utrecht. 

Achtergrond dataverzameling

Voor de inventarisatie van gemeenten en provincies met een regeling voor innovatiesubsidies is voor alle Nederlandse gemeenten en provincies in kaart gebracht welke lopende (of net afgesloten) subsidieregelingen die hebben. Bij selectie is naar twee aspecten gekeken:

  • of de regeling specifiek op het sociaal domein of een deel van het sociaal domein betrekking heeft;
  • of de regeling specifiek op vernieuwende/innovatieve initiatieven is gericht.

De verkenning naar innovatiesubsidies is uitgevoerd als combinatie van documentonderzoek en dataverzameling via een vragenlijst met open en gesloten vragen, en diepte-interviews met direct betrokken ambtenaren en met initiatiefnemers die een innovatiesubsidie hebben gekregen. Bij de documenten is met name gekeken naar de formele subsidieregelingen en de achterliggende beleidsdocumenten. In een aantal gevallen was (al) een interne evaluatie beschikbaar die ingezien kon worden. 

De vragenlijst werd volledig ingevuld door 11 gemeenten en beide provincies. Vanuit drie gemeenten kwam reactie dat er geen medewerking aan de vragenlijst of interviews zou worden verleend vanwege politiek-bestuurlijke redenen, en één gemeente deed niet mee omdat deelname niet door een hogere overheid over koepelorganisatie verplicht was gesteld. De vragenlijst kon online worden ingevuld, en is nog te downloaden als pdf-bestand. In een vijftal gemeenten zijn diepte-interviews gehouden, waarbij nadrukkelijk is doorgevraagd over hoe aanvraag-, beoordelings- en begeleidingsprocedures in de praktijk doorlopen worden. Er was sprake van semi-gestructureerde interviews. Alle interviews zijn letterlijk uitgeschreven. De gemeenten waar interviews zijn gehouden zijn: Amersfoort, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Soest en Zutphen.

Samenwerking Universiteit Utrecht

Bij het onderzoek is samengewerkt met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van Universiteit Utrecht. De interviews zijn gehouden door tweedejaars studenten van die opleiding, in het kader van hun onderwijs rond onderzoeksmethoden. De studenten hebben op basis van de interviews ook een eigen onderzoeksrapport geschreven, dat is opgeleverd aan de geïnterviewde gemeenten en initiatiefnemers.

Download de publicatie

Het eindrapport van de verkenning (september 2019).

Weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen?

   +3185 0185 071

Partner

Uitvoering in samenwerking met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Universiteit Utrecht.