Algemene Voorwaarden

Versie: 1 januari 2021

Welkom bij Social Finance Matters! Op de diensten van Social Finance Matters zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Neem voor informatie eventueel contact op via martijn@socialfinancematters.nl of telefonisch via 085-0185071.

Artikel 1: Over Social Finance Matters

1.1 Social Finance Matters ontwikkelt trainingen, strategie en leernetwerken rond het thema ‘financiering van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken’.

1.2 Social Finance Matters is in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 73617547, kantoorhoudende te Haarlem.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Social Finance Matters aangeboden diensten en overeenkomsten, op elke Overeenkomst en elke door Social Finance Matters uitgebrachte Offerte.

Artikel 2: Begrippen

2.1 Activiteiten: alle door Social Finance Matters te organiseren en/of te begeleiden trainingen, cursussen, masterclasses, lezingen, workshops, webinars en andere bijeenkomsten, en alle onderzoeks- en adviesdiensten van Social Finance Matters.
2.2 Deelnemer: natuurlijk persoon die op grond van een door Social Finance Matters met een Opdrachtgever gesloten Overeenkomst meedoet of mee zal doen aan Activiteiten van Social Finance Matters.
2.3 Initiatief: het project of de organisatie van de Deelnemer.
2.4 Leeromgeving: besloten online platform dat door Social Finance Matters wordt ingezet bij de Activiteiten.
2.5 Offerte: elk aanbod van Social Finance Matters, en al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever, tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.6 Opdrachtgever: natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die met Social Finance Matters een overeenkomst sluit of wil sluiten.
2.7 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Social Finance Matters en een Opdrachtgever.
2.8 We/Wij: Social Finance Matters.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

3.1: Door Social Finance Matters uitgebrachte offertes zijn, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders vermeld, 30 dagen geldig.

3.2: De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever of door schriftelijke aanvaarding door Social Finance Matters van een inschrijving of opdrachtverlening door de Opdrachtgever.

3.3: Aanvullingen aan, of wijzigingen in een reeds gesloten Overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd en moeten schriftelijk worden bevestigd door Social Finance Matters en de Opdrachtgever.

3.4: Social Finance Matters kan derden inschakelen voor uitvoering van delen van de Overeenkomst.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid

4.1 Social Finance Matters en eventueel door haar ingeschakelde derden zijn eraan gehouden om door Opdrachtgever en Deelnemer verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 5: Privacy

5.1 Social Finance Matters verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Die verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overeenkomstig ons Privacybeleid, dat is te raadplegen op de website van Social Finance Matters.

Artikel 6: Inspanningsverplichting en klachtafhandeling

6.1 Op de rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

6.2 Social Finance Matters wil, naar beste vermogen en inzicht, haar diensten zo goed mogelijk leveren en hecht sterk aan tevredenheid bij Deelnemers, Opdrachtgevers en andere samenwerkingsrelaties. Klachten nemen We serieus. Een klacht kan schriftelijk worden ingediend, onder vermelding van ‘klacht’ in het onderwerp. Binnen 5 werkdagen geven We een reactie waarin de vervolgstappen worden vermeld. We zullen ons inspannen om de klacht zo snel mogelijk af te handelen.

Artikel 7: Prijzen, facturering en betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn op de website en in offertes genoemde prijzen in euro’s en exclusief 21% btw. Over de prijs is btw verschuldigd.

7.2 Social Finance Matters hanteert, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, een betaaltermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.

Artikel 8: Leeromgeving

8.1: Social Finance Matters maakt voor enkele van haar Activiteiten gebruik van een online leeromgeving. Social Finance Matters verstrekt aan Deelnemers toegang tot deze Leeromgeving via een account dat de Deelnemer zelf kan aanvullen met persoonlijke gegevens, en waarvoor de Deelnemer zelf een wachtwoord moet instellen.

8.2: Deelnemers hebben de verantwoordelijk om verstrekte gegevens juist en naar waarheid in te vullen.

8.3: Deelnemers hebben de verantwoordelijk om het wachtwoord tot hun account geheim te houden.

8.4: Bij tussentijds afsluiten van deelname aan de Activiteiten is Social Finance Matters gerechtigd om het account van de desbetreffende Deelnemer direct af te sluiten. Door de Deelnemer in de Leeromgeving geplaatste gegevens worden dan verwijderd.

8.5 In aanvulling op de andere (rechts-)middelen die Social Finance Matters ten dienste staan, is Social Finance Matters gerechtigd om het account van een Deelnemer tijdelijk of blijvend te deactiveren in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Deelnemer:
– handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 9.5;
– Social Finance Matters van mening is dat de handelingen van de Deelnemer schade of aansprakelijkheid aan Social Finance Matters, zichzelf of aan andere Deelnemers kan toebrengen.

8.6: Een account kan tevens worden afgesloten op bij Social Finance Matters kenbaar gemaakt uitdrukkelijk verzoek van de Deelnemer.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 Content op de website van Social Finance Matters, in publicaties en die wordt gebruikt bij Activiteiten van Social Finance Matters kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Tenzij anders vermeld is Social Finance Matters auteursrechthebbende en zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze content te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.2 Deelnemers aan Activiteiten van Social Finance Matters behouden hun auteursrecht en andere intellectueel eigendomsrechten over content (zoals foto’s, video, opdrachtuitwerkingen en teksten) die zij ter beschikking stellen voor plaatsing op de website van Social Finance Matters of die zij publiceren in de online Leeromgeving.

9.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle in artikel 9.2 bedoelde content die zij aanleveren voor de website van Social Finance Matters of zelf publiceren in de leeromgeving van Social Finance Matters, en voor eventuele fouten die er in zitten.

9.4 Deelnemers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat hun gebruik van content geen inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van anderen.

9.5 Een Deelnemer mag geen content in de Leeromgeving plaatsen die in strijd is met wet- of regelgeving. Dergelijke content wordt door ons ook niet gepubliceerd op de website van Social Finance Matters. Social Finance Matters bepaalt of content geplaatst kan worden, en weigert sowieso:
– content die discriminerend is wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
– content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen;
– content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische website;
– content waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
– content waarbij kettingbrieven, junk-mail of spam betrokken is;
– content waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale activiteiten;
– content waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid (zoals advertenties, loterijen, wedstrijden of piramidespelen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Social Finance Matters;
– content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van derden.

9.6 Als Deelnemer geef je door het publiceren van content in de leeromgeving en door het aanbieden van content ter publicatie op de website van Social Finance Matters automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie aan Social Finance Matters om je content te gebruiken voor de volgende doeleinden: gebruik, verspreiding en verveelvoudiging van de content bij Activiteiten en in de media voor promotiedoeleinden in verband met onze dienstverlening en om het Initiatief van de Deelnemer onder de aandacht te brengen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Social Finance Matters besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan het opstellen, organiseren en uitvoeren van onze Activiteiten, waaronder begrepen het functioneren van de website en Leeromgeving. Desalniettemin kunnen wij in onze Activiteiten niet alle onjuistheden voor zijn of altijd volledig zijn. Daar aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor. Wij kunnen niet garanderen dat de website en Leeromgeving te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is/zijn. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de website en/of Leeromgeving, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze kant.

10.2 Deelnemer en Opdrachtgever nemen op eigen risico deel aan de Activiteiten. Social Finance Matters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens, of in het kader van de Activiteiten ontstaan verlies of ontvreemding van, of schade aan eigendommen van Deelnemer dan wel Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor tijdens de Activiteiten opgelopen persoonlijk letsel. 

10.3 Deelnemer en Opdrachtgever vrijwaren Social Finance Matters tegen elke vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, Leeromgeving en de Activiteiten van Social Finance Matters en/of enige handeling van de desbetreffende Deelnemer in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

10.4 Indien Social Finance Matters aansprakelijk is voor enigerlei schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot directe schade. De aansprakelijkheid voor desbetreffende schade is gelimiteerd tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van Social Finance Matters aan Social Finance Matters uitgekeerde bedrag. Aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, waaronder indirecte- of gevolgschade, is uitgesloten.

10.5 De bewijslast ten aanzien van aansprakelijkheid van Social Finance Matters ligt bij, en wordt krachtens deze Algemene Voorwaarden aanvaard door de Opdrachtgever.

Artikel 11: Beëindiging en afhandeling

11.1 Social Finance Matters mag de uitvoering van overeengekomen Activiteiten opschorten of de Overeenkomst te beëindigen indien er sprake is van overmacht. Bij beëindiging is Social Finance Matters gerechtigd om betaling te vorderen voor het gedeelte van de Overeenkomst dat door Social Finance Matters al wel is uitgevoerd.

11.2. Social Finance Matters is gerechtigd om Activiteiten zonder opgave van redenen te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip. Bij annulering heeft Opdrachtgever recht op terugbetaling van de reeds voldane prijs. Opdrachtgever heeft het recht om deelname aan een verplaatste Activiteit kosteloos te annuleren.

11.3 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds beëindigt na aanvang van de in de Overeenkomst vastgestelde Activiteiten, heeft Opdrachtgever geen recht op terugbetaling van het door de Opdrachtgever reeds betaalde of nog aan Social Finance Matters verschuldigde bedrag. Eventuele vorderingen van Social Finance Matters op Opdrachtgever zijn dan per direct opeisbaar.

11.4 Een tegen Social Finance Matters gerichte vordering moet worden ingesteld binnen 12 maanden na afloop of beëindiging van de Overeenkomst waarop die vordering betrekking heeft. Indien later, dan vervallen al de rechten die de Opdrachtgever aan de vordering zou kunnen ontlenen.